Data wydarzenia:
15 października 2021 / 00:00

Ogłoszenie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników

§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Medi Sensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Andrzeja Jana Trznadel, syna ****** i ****** (pesel ***********), zamieszkałego: **-*** ******, *** ****** ** **.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

Andrzej Jan Trznadel, syn ***** i ***** (pesel ***********), według oświadczenia zamieszkały **-*** ******, *** ****** ** **, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr *********, przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

 

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu Wspólnicy, następnie ją podpisał i oświadczył, że Zgromadzenie nie zostało zwołane z zachowaniem wymogów określonych

w art. 238 Kodeksu spółek handlowych, ale ponieważ podczas Zgromadzenia reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, jak i co do jego porządku, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

 

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Wspólników

§ 1.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Medi Sensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zgromadzenia Wspólników:

Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów, wyłączenia prawa pierwszeństwa dotychczasowych Wspólników i w sprawie zmiany § 5 i § 6 Umowy Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Umowy Spółki.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

 

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów, wyłączenia prawa pierwszeństwa dotychczasowych Wspólników i w sprawie zmiany § 5 i § 6 Umowy Spółki

§ 1.

 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 52.800 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), tj. z kwoty 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 172.800 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych).
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi przez ustanowienie nowych, równych i niepodzielnych udziałów w liczbie 1.056 (jeden tysiąc pięćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 52.800 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych).
 3. Udziały zostaną objęte po cenie równej 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział w zamian za wkład pieniężny.
 4. Wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa dotychczasowych Wspólników objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów.
 5. Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że nowoutworzone udziały: (i) nie będą uprzywilejowane, (ii) będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 01 stycznia 2021 r.
 6. Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie do Spółki nowych Wspólników.
 7. Nowoutworzone udziały zostaną objęte przez:a) Janusz Andrzej Kmiecik, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 20 (dwadzieścia) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 142.000 zł (stu czterdziestu dwóch tysięcy złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 141.000 zł (stu czterdziestu jeden tysięcy złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,b) Sławomir Łukasz Kościak, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 45 (czterdzieści pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.250 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 319.500 zł (trzystu dziewiętnastu tysięcy pięciuset złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 317.250 zł (trzystu siedemnastu tysięcy dwustu pięćdziesięciu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 2.250 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,c) Mirosław Kuś, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 50 (pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 355.000 zł (trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 352.500 zł (trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,d) Jakub Wojciech Chruściel, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 22 (dwadzieścia dwa) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym
  w wysokości 156.200 zł (stu pięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 155.100 zł (stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy stu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,e) Tomasz Doktór, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 30 (trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy
  i łącznej wartości nominalnej 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 213.000 zł (dwustu trzynastu tysięcy złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 211.500 zł (dwustu jedenastu tysięcy pięciuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

  f) Michał Suflida, syn ***** i ***** (pesel ***********), obejmie 40 (czterdzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 284.000 zł (dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 282.000 zł (dwustu osiemdziesięciu dwóch tysięcy złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 2.000 zł (dwa tysiące złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

  g) G43A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000817312) obejmie 14 (czternaście) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 99.400 zł (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 98.700 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 700 zł (siedemset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,h) FKL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000698418) obejmie 36 (trzydzieści sześć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 255.600 zł (dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 253.800 zł (dwustu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,i) EVICTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000514813) obejmie 36 (trzydzieści sześć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 255.600 zł (dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 253.800 zł (dwustu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  j) Tomasz Stanisław Flis, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 40 (czterdzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 284.000 zł (dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 282.000 zł (dwustu osiemdziesięciu dwóch tysięcy złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 2.000 zł (dwa tysiące złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  k) Piotr Adam Lelątko, syn ***** i ***** (pesel ***********), obejmie 30 (trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 213.000 zł (dwustu trzynastu tysięcy złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 211.500 zł (dwustu jedenastu tysięcy pięciuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  l) Patrycjusz Cezary Marcinkowski, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 639.000 zł (sześciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 634.500 zł (sześciuset trzydziestu czterech tysięcy pięciuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  m) Tomasz Michał Wachowiak, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 73 (siedemdziesiąt trzy) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3.650 zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 518.300 zł (pięciuset osiemnastu tysięcy trzystu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 514.650 zł (pięciuset czternastu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 3.650 zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  n) Michał Mateusz Wachowiak, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 72 (siedemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 511.200 zł (pięciuset jedenastu tysięcy dwustu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 507.600 zł (pięciuset siedmiu tysięcy sześciuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  o) Andrzej Mieczysław Kierzkowski, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 71 (siedemdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3.550 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 504.100 zł (pięciuset czterech tysięcy stu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 500.550 zł (pięciuset tysięcy pięciuset pięćdziesięciu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 3.550 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  p) Andrzej Jerzy Pikoń, syn ***** i ***** (pesel ***********), obejmie 71 (siedemdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 3.550 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 504.100 zł (pięciuset czterech tysięcy stu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 500.550 zł (pięciuset tysięcy pięciuset pięćdziesięciu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 3.550 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  q) Adam Jełowicki, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 57 (pięćdziesiąt siedem) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.850 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 404.700 zł (czterystu czterech tysięcy siedmiuset złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 401.850 zł (czterystu jeden tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 2.850 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  r) Małgorzata Maria Makulska, córka ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 45 (czterdzieści pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.250 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 319.500 zł (trzystu dziewiętnastu tysięcy pięciuset złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r.,  przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 317.250 zł (trzystu siedemnastu tysięcy dwustu pięćdziesięciu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 2.250 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  s) Mateusz Oskar Andrys, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 36 (trzydzieści sześć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 255.600 zł (dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 253.800 zł (dwustu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  t) Michał Słysz, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 17 (siedemnaście) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 120.700 zł (stu dwudziestu tysięcy siedmiuset złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 119.850 zł (stu dziewiętnastu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

  u) Przemysław Florian Staniszewski, syn ***** i ***** (pesel ***********), obejmie 16 (szesnaście) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 800 zł (osiemset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 113.600 zł (stu trzynastu tysięcy sześciuset złotych) to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 112.800 zł (stu dwunastu tysięcy ośmiuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 800 zł (osiemset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  v) Wojciech Marcin Musiał, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 14 (czternaście) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 99.400 zł (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 98.700 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 700 zł (siedemset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  w) Arkadiusz Grzegorz Kowalczyk, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 12 (dwanaście) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 600 zł (sześćset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 85.200 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 84.600 zł (osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 600 zł (sześćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  x) Miłosz Iwo Mazurkiewicz, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 26 (dwadzieścia sześć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 184.600 zł (stu osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych) to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 183.300 zł (stu osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 1.300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  y) Janusz Andrzej Piróg, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 12 (dwanaście) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 600 zł (sześćset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 85.200 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 84.600 zł (osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 600 zł (sześćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

  z) Adam Szuba, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 24 (dwadzieścia cztery) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 170.400 zł (stu siedemdziesięciu tysięcy czterystu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 169.200 zł (stu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  aa) Adam Antoni Blaska, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 12 (dwanaście) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 600 zł (sześćset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 85.200 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 84.600 zł (osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 600 zł (sześćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  bb) Andrzej Pawluczuk, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 12 (dwanaście) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 600 zł (sześćset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 85.200 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r.,  przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 84.600 zł (osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 600 zł (sześćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

  cc) Agnieszka Bukietyńska, córka ***** i ***** (pesel ***********) obejmie (pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 35.500 zł (trzydziestu pięciu tysięcy pięciuset złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 35.250 zł (trzydziestu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

  dd) Kamil Jan Gaworecki, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie 12 (dwanaście) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 600 zł (sześćset złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 85.200 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 84.600 zł (osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 600 zł (sześćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

  ee) Tomasz Jędor, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie (cztery) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 28.400 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy czterystu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 28.200 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 200 zł (dwieście złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  ff) Dominik Konrad Wójcik, syn ***** i ***** (pesel ***********), obejmie (cztery) udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdyi łącznej wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 28.400 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy czterystu złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 28.200 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 200 zł (dwieście złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki,

   

  gg) Tomasz Bejm, syn ***** i ***** (pesel ***********) obejmie (osiem) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 400 zł (czterysta złotych) oraz pokryje obejmowane udziały w całości wkładem pieniężnym w wysokości 56.800 zł (pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset złotych), to jest po cenie 7.100 zł (siedem tysięcy sto złotych) za każdy udział, w terminie do dnia 22 października 2021 r., przy czym wobec tego, że objęcie udziałów nastąpi po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów,
  w wysokości 56.400 zł (pięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki, zaś kwota 400 zł (czterysta złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki.

 8. Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zobowiązać każdego Wspólnika przystępującego do Spółki do dostarczenia Spółce, w terminie do dnia 22 października 2021 r. wypisu aktu notarialnego obejmującego oświadczenie o  przystąpieniu do Spółki oraz o objęciu wyżej opisanych udziałów w Spółce.

 

§ 2.
Zmienia się Umowę Spółki z dnia 15 marca 2018 r. zawartą przy wykorzystaniu wzorca umowy, na podstawie art. 157Kodeksu spółek handlowych, z późniejszą zmianą („Umowa Spółki”), w ten sposób, że:

1) § 5 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

㤠5
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 172.800 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 3.456 (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”,

2) § 6 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

 

㤠6
„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

 1. Wspólnik Robert Gromada objął 860 (osiemset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 43.000 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,
 2. Wspólnik Zenon Rafał Szczepaniak objął 960 (dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 48.000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,
 3. Wspólnik Andrzej Jan Trznadel objął 480 (czterysta osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,
 4. Wspólnik Sylwia Gromada objął 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym,
 5. Wspólnik Janusz Andrzej Kmiecik objął 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 142.000 zł (stu czterdziestu dwóch tysięcy złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 141.000 zł (stu czterdziestu jeden tysięcy złotych) powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 6. Wspólnik Sławomir Łukasz Kościak objął 45 (czterdzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.250 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 319.500 zł (trzystu dziewiętnastu tysięcy pięciuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 317.250 zł (trzystu siedemnastu tysięcy dwustu pięćdziesięciu złotych) powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 7. Wspólnik Mirosław Kuś objął 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 355.000 zł (trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 352.500 zł (trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset złotych) powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 8. Wspólnik Jakub Wojciech Chruściel objął 22 (dwadzieścia dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 156.200 zł (stu pięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 155.100 zł (stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy stu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 9. Wspólnik Tomasz Doktór objął 30 (trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 213.000 zł (dwustu trzynastu tysięcy złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 211.500 zł (dwustu jedenastu tysięcy pięciuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 10. Wspólnik Michał Suflida objął 40 (czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.000 zł (dwa tysiące złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 284.000 zł (dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 282.000 zł (dwustu osiemdziesięciu dwóch tysięcy złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 11. Wspólnik G43A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie objął 14 (czternaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 99.400 zł (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 98.700 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 12. Wspólnik FKL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie objął 36 (trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 255.600 zł (dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 253.800 zł (dwustu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 13. Wspólnik EVICTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 36 (trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 255.600 zł (dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 253.800 zł (dwustu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 14. Wspólnik Tomasz Stanisław Flis objął 40 (czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.000 zł (dwa tysiące złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 284.000 zł (dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 282.000 zł (dwustu osiemdziesięciu dwóch tysięcy złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 15. Wspólnik Piotr Adam Lelątko objął 30 (trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 213.000 zł (dwustu trzynastu tysięcy złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 211.500 zł (dwustu jedenastu tysięcy pięciuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 16. Wspólnik Patrycjusz Cezary Marcinkowski objął  90 (dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 639.000 zł (sześciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 634.500 zł (sześciuset trzydziestu czterech tysięcy pięciuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 17. Wspólnik Tomasz Michał Wachowiak objął 73 (siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.650 zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 518.300 zł (pięciuset osiemnastu tysięcy trzystu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 514.650 zł (pięciuset czternastu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 18. Wspólnik Michał Mateusz Wachowiak objął 72 (siedemdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 511.200 zł (pięciuset jedenastu tysięcy dwustu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 507.600 zł (pięciuset siedmiu tysięcy sześciuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 19. Wspólnik Andrzej Mieczysław Kierzkowski objął 71 (siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.550 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 504.100 zł (pięciuset czterech tysięcy stu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 500.550 zł (pięciuset tysięcy pięciuset pięćdziesięciu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 20. Wspólnik Andrzej Jerzy Pikoń objął 71 (siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.550 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 504.100 zł (pięciuset czterech tysięcy stu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 500.550 zł (pięciuset tysięcy pięciuset pięćdziesięciu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 21. Wspólnik Adam Jełowicki objął 57 (pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.850 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym wkładem pieniężnym w wysokości 404.700 zł (czterystu czterech tysięcy siedmiuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 401.850 zł (czterystu jeden tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 22. Wspólnik Małgorzata Maria Makulska objął 45 (czterdzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.250 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 319.500 zł (trzystu dziewiętnastu tysięcy pięciuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 317.250 zł (trzystu siedemnastu tysięcy dwustu pięćdziesięciu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 23. Wspólnik Mateusz Oskar Andrys objął 36 (trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 255.600 zł (dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 253.800 zł (dwustu pięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 24. Wspólnik Michał Słysz objął 17 (siedemnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 850 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 120.700 zł (stu dwudziestu tysięcy siedmiuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 119.850 zł (stu dziewiętnastu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 25. Wspólnik Przemysław Florian Staniszewski objął 16 (szesnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 800 zł (osiemset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 113.600 zł (stu trzynastu tysięcy sześciuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 112.800 zł (stu dwunastu tysięcy ośmiuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 26. Wspólnik Wojciech Marcin Musiał objął 14 (czternaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 99.400 zł (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 98.700 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 27. Wspólnik Arkadiusz Grzegorz Kowalczyk objął 12 (dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 600 zł (sześćset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 85.200 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 84.600 zł (osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 28. Wspólnik Miłosz Iwo Mazurkiewicz objął 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 184.600 zł (stu osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 183.300 zł (stu osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 29. Wspólnik Janusz Andrzej Piróg objął 12 (dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 600 zł (sześćset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 85.200 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 84.600 zł (osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 30. Wspólnik Adam Szuba objął 24 (dwadzieścia cztery) udziały o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 170.400 zł (stu siedemdziesięciu tysięcy czterystu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 169.200 zł (stu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 31. Wspólnik Adam Antoni Blaska objął 12 (dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 600 zł (sześćset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 85.200 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 84.600 zł (osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 32. Wspólnik Andrzej Pawluczuk objął 12 (dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 600 zł (sześćset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 85.200 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 84.600 zł (osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 33. Wspólnik Agnieszka Bukietyńska objął (pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 35.500 zł (trzydziestu pięciu tysięcy pięciuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 35.250 zł (trzydziestu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 34. Wspólnik Kamil Jan Gaworecki objął 12 (dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 600 zł (sześćset złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 85.200 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 84.600 zł (osiemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 35. Wspólnik Tomasz Jędor objął (cztery) udziały o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 28.400 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy czterystu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 28.200 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 36. Wspólnik Dominik Konrad Wójcik objął (cztery) udziały o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 200 zł (dwieście złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym
  w wysokości 28.400 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy czterystu złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 28.200 zł (dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu złotych), powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy,
 37. Wspólnik Tomasz Bejm objął (osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 400 zł (czterysta złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 56.800 zł (pięćdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset złotych), przy czym wobec tego, że objął on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów, w wysokości 56.400 zł powstała w wyniku pokrycia ich wkładem pieniężnym, przelana została na kapitał zapasowy.”

§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana kapitału zakładowego Spółki i zmiany Umowy Spółki wchodzą w życie z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

 

Ad 6)

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MediSensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany § 2 Umowy Spółki

§ 1.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Medi Sensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zmienia Umowę Spółki z dnia 15 marca 2018 r. zawartą przy wykorzystaniu wzorca umowy, na podstawie art.  1571 Kodeksu spółek handlowych, z późniejszą zmianą, w tej sposób, że § 2 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

㤠2
1. Spółka działa pod firmą: Medisensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Medisensonic sp. z o.o., jego odpowiednikami w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym w postaci znaku towarowego.”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Umowy Spółki wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.

 

Ad 7) Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Wspólników.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Zastępca notarialny pouczył uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w tym w szczególności Przewodniczącego, o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

 

Do aktu przedłożono lub okazano:

informację z dnia 15 października 2021 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000725542), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, kopię tekstu jednolitego umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 kwietnia 2021 r., pełnomocnictwo udzielone Andrzejowi Janowi Trznadel przez Sylwię Gromada, Wspólnika Spółki, sporządzone w formie aktu notarialnego dnia 14 października 2021 r. (Repertorium A numer 8407/2021), przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wspólnika na niniejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, pełnomocnictwo udzielone Andrzejowi Janowi Trznadel przez Zenona Rafała Szczepaniaka, Wspólnika Spółki, sporządzone w formie aktu notarialnego dnia 14 października 2021 r. (Repertorium A numer 8468/2021), przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wspólnika na niniejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu.

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty notarialne ponosi Spółka.

2. Pobrano:

a) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości, o którą powiększono kapitał zakładowy – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 pkt 2), art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i ust. 9 pkt 1) – 3) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 815, z późn. zm.) oraz art. 55 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 755, z późn. zm.) wobec treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 112, z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2017, poz. 1957), to jest od kwoty 50.127,76 zł – 251,- zł,

b) taksę notarialną – na podstawie § 9 ust. 1. pkt 1) i ust. 2 oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm.) – 1.888,- zł,

c) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – 434,24 zł.

 

Razem: 2.573,24 zł

 

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów oraz odpisu aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania będą podane na każdym z nich.

 

Elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a za jego sporządzenie zostanie pobrane wynagrodzenie notariusza w kwocie 180,- zł (sto osiemdziesiąt złotych) netto wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, to jest łącznie 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy) brutto.

 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

 

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i zastępcy notarialnego.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania w witrynie oraz do celów statystycznych. Pliki cookie możesz wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
akceptuję